ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «santa τυχερά βουνά»

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ «santa τυχερά βουνά»

* Η συμμετοχή στη Δράση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων
Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Δράσης
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ », η οποία εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 49, Τ.Κ 1512, διοργανώνει φιλανθρωπική δράση για λογαριασμό του
Regency Casino Mont Parnes με την ονομασία «santa τυχερά βουνά» (εφεξής η «Δράση»). Την οργάνωση
της φιλανθρωπικής δράσης έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Διοργανώτριας, η εταιρεία «ΟRANGE
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μαυρομιχάλη
37, ΤΚ.54249 (εφεξής «Συνεργάτης»). Στη Δράση μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα κάθε φυσικό πρόσωπο,
εφόσον έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Τα χρήματα που θα μαζευτούν από τη δράση “santa
τυχερά βουνά” θα διατεθούν για την συνέχιση του έργου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου “Η Αγκαλιά”. Το
Regency Casino Mont Parnes διαθέτει 5.000€ για τον σκοπό αυτό και μέσα από τη συμμετοχή στη δράση
θα διαθέτει 0,50€ ανά ευχή που κοινοποιείται από τους συμμετέχοντες.
Άρθρο 2 – Δικαίωμα Συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
(εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»).
2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Δράση μέσω του <<Share μια ευχή>> είναι να
διαθέτει ο Χρήστης ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους
τους όρους χρήσης του Facebook. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί
ή ενισχύει τη Δράση με κανέναν τρόπο.

Άρθρο 3 – Διάρκεια Δράσης
3.1 H διάρκεια της δράσης ορίζεται από την 22/12/22 έως 15/1/23, εφεξής η «Διάρκεια της Δράσης»).
3.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τη Δράση ή να μεταβάλει
τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, το ποσό παροχής από κάθε ενέργεια
καθώς και τον αριθμό των συμμετοχών, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η
άσκηση του παραπάνω δικαιώματος από τη Διοργανώτρια θα γνωστοποιείται στο κοινό πριν από τη νέα
ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής όρων της Δράσης. Η γνωστοποίηση θα γίνεται δύο (2) ημέρες
πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του ιστότοπου «https://santamontparnes.gr/»
Άρθρο 4 – Τρόπος Συμμετοχής
4.1.Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να εισέλθουν στον ιστότοπο
«https://santamontparnes.gr/» και να μεταβούν στην Ενέργεια που επιθυμούν.
4.2.Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, προκειμένου να λάβει μέρος στην ενέργεια, θα πρέπει να μοιραστεί
μια ευχή επιλέγοντας από τις τρεις ευχές, στη διαδικτυακή σελίδα «https://santamontparnes.gr/»,
“Χαρίζουμε τροφή για σκέψη”, “Κτίζουμε κομμάτι-κομμάτι την αγάπη”, “Προσθέτουμε σελίδες χαράς και
γνώσης” και κοινοποιώντας τες πατώντας το κουμπί “SHARE MIA ΕΥΧΗ” στην πλατφόρμα του Facebook

4.3.1 Κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να κοινοποιήσει τη δράση όσες φορές επιθυμεί, κάνοντας
Share όποια ευχή/ες επιθυμεί με δημόσια κοινοποίηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook. Ως έγκυρη συμμετοχή η οποία αντιστοιχεί στο ποσό 0,50€ για τη συγκέντρωση του τελικού
ποσού που θα διατεθεί στον φιλανθρωπικό σύλλογο “H Αγκαλιά” νοείται 1 ευχή ανά πρόσωπο.
4.3.3 Οι ευχές κοινοποιούνται μέσα από αντίστοιχες αναρτήσεις από τη σελίδα
https://www.facebook.com/RegencyCasinoMontParnes
4.4.1 Η κοινοποίηση (Share) συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Χρήστη στην
Ενέργεια χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση
ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της Δράσης.
Άρθρο 5 – Δωρεά
5.1 Αρχικό ποσό της δράσης ορίζεται το ποσό των 5.000 ευρώ
5.2 Το αρχικό ποσό θα προσαυξάνεται ανά 0 ,50 λεπτά για κάθε έγκυρη συμμετοχή και εφόσον έχει γίνει
μέσα στη χρονική διάρκεια που έχει οριστεί για τη συγκεκριμένη δράση
Άρθρο 6 – Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
6.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση,
δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση
(download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Δράσης με
οποιονδήποτε τρόπο.
6.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των
Συμμετεχόντων στη Δράση, στους οποίους Συμμετέχοντες απαγορεύεται να αναρτούν ή να
δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.
Άρθρο 7 – Λοιποί Όροι
7.1 Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τη Δράση οποτεδήποτε για λόγους
ανώτερης βίας, δημοσίου συμφέροντος ή για οποιονδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος
νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η περίπτωση παρεμπόδισης της Δράσης λόγω υπαιτιότητας
τρίτων ή η περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων στην εμφάνιση των υλικών που χρησιμοποιούνται για
την προώθηση της Δράσης. Η διακοπή ή ακύρωση της Δράσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο
της Δράσης και θα έχει άμεση ισχύ από τη γνωστοποίησή της μέσω του ιστότοπου
«https://santamontparnes.gr/»
7.2 Η συμμετοχή στη Δράση είναι δυνατή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη Διάρκεια της δράσης.
7.3 Ρητά προβλέπεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τυχόν σχόλια, που είναι
πιθανό να κάνουν οι συμμετέχοντες στις αναρτήσεις της Δράσης στα social media
https://www.facebook.com/RegencyCasinoMontParnes &
https://www.instagram.com/regencycasinomontparnes/, τα οποία αντίκεινται στο Νόμο και τα χρηστά
ήθη ή παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

7.4 Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με
αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στη δράση, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε
περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή ή εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν
προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας.
7.5.1 Η συμμετοχή στην παρούσα δράση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η Δράση
δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η
απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης
μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας
τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της
Διοργανώτριας, της επεξεργασίας και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Η Διοργανώτρια
δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες για τους συμμετέχοντες στη Δράση, εάν
για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά,
λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργία του διαδικτύου ή της συγκεκριμένης
ιστοσελίδας, υπερφόρτωση του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή έξω από τη
σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου, που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η
αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
7.5.2 Η Διοργανώτρια και η Διαφημίστρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με
την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη του Facebook, η
οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας της Δράσης. Η
Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Σελίδα της Διοργανώτριας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή
τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
7.6 Οι όροι συμμετοχής της δράσης έχουν κατατεθεί και στην ιστοσελίδα «https://santamontparnes.gr/»
Η συμμετοχή στη Δράση ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της
Διοργανώτριας.
7.7 Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν κοινοποιηθεί στη διαδικασία της Δράσης,
καταχωρούνται στο σύστημα της Διοργανώτριας. Τα αρχεία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα
συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στη Δράση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της Δράσης και θα διατηρηθούν στο σύστημα έως και τη λήξη της δράσης.
7.8 Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που απορρέει από την
παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται με αυτή, θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με
το ελληνικό Δίκαιο.
7.9 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία, στο 21 0242
1234 για το Regency Casino Mont Parnes ή με τον Συνεργάτη στο 2111 060 320.